มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขต

เทศบาล ดังต่อไปนี้

     (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

     (๒) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

     (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล

     (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

     (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

     (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

     (๗)ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

     (๘)บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

     (๙)หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

 

     การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการ

นั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

 

     มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ใน

เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

     (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

     (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

     (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

     (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

     (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

     (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

     (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

     (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

     (๙) เทศพาณิชย์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook ทต.ศรีสาคร

เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลศรีสาคร

607306
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1314
1346
2660
577889
28011
65539
607306

Your IP: 162.158.170.45
2024-06-24 22:23