ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต และเขตการปกครอง Ê

ที่ตั้ง  เทศบาลตำบลศรีสาครตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่ที่ ตำบลศรีสาคร(ประกอบด้วยชุมชนคอลอกาเว,ชุมชนบาลาเซาะ,ชุมชนไอร์จิ หมู่ที่ 1(ประกอบด้วยชุมชนตลาดซากอ,ชุมชนกำปงบารู)หมู่ที่2(ประกอบด้วยชุมชนตะโล๊ะ,ชุมชนกาเยาะมาตี,ชุมชนดูซงค์มาแจ,ชุมชนปูลัรมัรโบ)หมู่ที่ 4 ของตำบลซากอ (บางส่วน)ชุมชนกลูบี  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลตำบลศรีสาครมีที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง ดังนี้

- ด้านทิศเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายบุรี ฝั่งตะวันออก เส้นเขตตรงไปทางทิศตะวันออก เป็นแนวตั้งฉากกับทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4060 ตอน รือเสาะ ศรีสาคร ตรงจุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางทางแยกไปบ้านตือโละ ไปทางตอนเหนือตามแนวทางหลวงแผ่นดินระยะ 600 เมตร และผ่านทางไปบ้านตือโละ ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่เป็นแนวตั้งฉากกับทางไปบ้านบีโละตรง กม. 1.650

- ด้านทิศตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศใต้ ผ่านทางไปบ้านบีโละ กม. 1.650  ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางไปบ้านบีโละ ตรง กม. 1.500 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวตั้งฉากระยะ 300 เมตร จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางไปบ้านบีโละ ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่ห่างจากศูนย์กลางถนนสายตลาดนัดวันจันทร์ บ้าน  กลูบี ระยะตามแนวเส้นตั้งฉาก 300 เมตร  จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับถนนสายตลาดนัด บ้านกลูบีไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านทางไปบ้านไอร์เจี๊ยะ แล้วเป็นเส้นขนานระยะ 300 เมตร กับทางไปผ่านละโอ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ ซึ่งตั้งอยู่ริมสายน้ำไอร์กากอ ฝั่งเหนือ

- ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเรียบสายน้ำไอร์กากอ ฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันออก ผ่านทางไปบ้านละโอ ถึงหลักเขตที่ ซึ่งตั้งอยู่ปากสายน้ำไอร์กากอ  ฝั่งเหนือบรรจบกับแม่น้ำสายบุรีฝั่งตะวันออกจากหลักเขตที่ 6 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางไปบ้านปาหนันตรง กม. 1.310 ถึงหลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางไปบ้านปาหนัน ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ระยะ 350 เมตร จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผ่านทางไปบ้านไอร์ตืองอ ตรง กม. 1 ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ริมสายน้ำไอร์ตืองอ ฝั่งตะวันตก

- ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 8 เส้นเขตเรียบสายน้ำไอร์ตืองอ ฝั่งตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วเรียบสายน้ำไอร์กาเว ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านทางไปบ้านไอร์กาเว และข้ามแม่น้ำสายบุรี ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายบุรีฝั่งเหนือ จากหลักเขตที่ 9 เส้นเขต เป็นเส้นเรียบแม่น้ำสายบุรีฝั่ง ตะวันออก ไปทางทิศเหนือแล้วไปบรรจบกับหลักเขตที่ 1

เขตการปกครอง

ทิศเหนือติดกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ ตำบลซากอ อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออกติดกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลซากอ  ตำบลซากอ อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้ติดกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร  ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสาคร  ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และติดกับพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะตอ ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

เทศบาลตำบลศรีสาครได้แบ่งชุมชนเพื่อการพัฒนาโดยมีขอบเขตการบริหารโดยมีคณะกรรมการชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการชุมชน ทั้งสิ้น จำนวน ๑๐ ชุมชน ดังนี้

ลำดับที่

ชื่อชุมชน

รหัสชุมชน

หมู่ที่

ตำบล

ขอบเขตชุมชน

ดูซงค์มาแจ

๙๖๙๐๐๐๐๑

ซากอ

-ถนนปาเซนอรอฟากทิศเหนือจรดแม่น้ำสายบุรีฝั่งทิศตะวันออก

-ถนนทางหลวง 4060 ฟากทิศตะวันตกจากปากซอยถนนปาเซนอรอ ขึ้นมาทางทิศเหนือเข้าถนนดุซงมาแจ ตือโล๊ะ และจากถนนดุซงมาแจ ตือโล๊ะฟากทิศเหนือ ขนานกับถนนทางหลวง 4060 ทางทิศตะวันออก 250 เมตรตรงขึ้นไปทางทิศเหนือจรดแนวหลักเขตกับอบต.ตะมะยูง

ปูลามัรโบ

๙๖๙๐๐๐๐๒

ซากอ

-จากแนวขนานกับถนนทางหลวง 4060 ทางทิศตะวันออก 250 เมตรฟากทิศตะวันออกตรงขึ้นไปทางทิศเหนือจรดแนวหลักเขตกับอบต.ตะมะยูง

-ถนนดุซงมาแจ-ตือโล๊ะ(ตรงแนวขนานถนนทางหลวง 4060 250 เมตร)ฟากทิศตะวันออกลงมาบรรจบแนวรั้งคสล.กูโบร์กาเยาะมาตีตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบคลองลูโบ๊ะยือริ่งแนวท่อเหลี่ยมถนนกาเยาะมาตี-ซากอฟากทิศเหนือบรรจบถนนสันติราษฎร์ฟากทสุดหลักเขต

-ทิศเหนือสุดแนวหลักเขต

-ทิศใต้จากแนวรั้วกูโบร์กาเยาะมาตีตรงทิศตะวันออกถึงแนวท่อเหลี่ยมถนนกาเยาะมาตี-ซากอบรรจบถนนสันติราษฎร์ฟากทิศตะวันตกสุดหลักเขต

ตะโล๊ะ

๙๖๙๐๐๐๐๓

ซากอ

-จากถนนกลูวอ 2 ฟากทิศเหนือตรงไปทางทิศตะวันตกจรดแม่น้ำสายบุรี

-ถนนทางหลวง 4060(ถ.กรป.รังสรรค์) ฟากทิศตะวันตกจากปากซอยถนนกลูวอ 2 ขึ้นมาทางทิศเหนือเข้าถนนกำปงฮูลูฟากทิศเหนือ เข้าถนนดุซงมาแจ-ตือโล๊ะฟากทิศตะวันตกออกถนนทางหลวง4060 ฟากทิศตะวันออกลงมาทางทิศใต้เข้าถนนปาเซนอรอฟากทิศใต้จรดแม่น้ำสายบุรีฝั่งทิศตะวันออก

 

 

กาเยาะมาตี

๙๖๙๐๐๐๐๔

ซากอ

-ถนนกำปงฮูลู ฟากทิศใต้บรรจบถนนดุซงมาแจ-ตือโล๊ะ

-จากถนนทางหลวง 4060 ฟากทิศตะวันออก ลงมาทิศใต้จากแนวถนนกำปงฮูลูถึงแนวขนานถนนสันติราษฎร์200 เมตรฟากทิศเหนือบรรจบถนนกาเยาะมาตี-ซากอ

ตลาดซากอ

๙๖๙๐๐๐๐๕

ซากอ

-จากถนนกลูวอ 2 ฟากทิศใต้ตรงไปทางทิศตะวันตกจรดแม่น้ำสายบุรี

-ถนนทางหลวง 4060(ถ.กรป.รังสรรค์) ฟากทิศตะวันตกจากปากซอยถนนกลูวอ 2 ลงมาทางทิศใต้มาบรรจบคลองสาธารณะ(ข้างที่ว่าการอำเภอ)ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้มาบรรจบท่อเหลี่ยมถนนสัจจกุลตรงหลักเขตกับ อบต.ซากอ ลงมาบรรจบคลองไอร์กากอจรดแม่น้ำสายบุรีฝั่งทิศเหนือ 

กำปงบารู

๙๖๙๐๐๐๐๖

ซากอ

-แนวขนานถนนสันติราษฎร์200 เมตรฟากทิศใต้บรรจบถนนกาเยาะมาตี-ซากอสิ้นสุดหลักเขต

-ถนนทางหลวง 4060 ฟากทิศตะวันออก ลงมาทิศใต้จากแนวขนานถนนสันติราษฎร์บรรจบคลองสาธารณะ(ข้างที่ว่าการอำเภอ)ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ฟากทิศเหนือมาบรรจบท่อเหลี่ยมถนนสัจจกุลตรงหลักเขตกับ อบต.ซากอ

กลูบี

๙๖๙๐๐๐๐๗

ซากอ

-แนวคลองไอร์กากอฝั่งทิศใต้บรรจบแนวหลักเขตกับอบต.ซากอด้านทิศเหนือและตะวันออก

-ทิศใต้บรรจบแม่น้ำสายบุรีฝั่งทิศเหนือ

บาลาเซาะ

๙๖๙๐๐๐๐๙

ศรีสาคร

-ถนนจอมพลพัฒนาฟากทิศตะวันตกลงมาทางด้านทิศใต้บรรจบคลองไอร์กาเวแนวเขตกับอบต.ศรีสาครจรดแม่สายบุรีฝั่งทิศใต้

 

คอลอกาเว

๙๖๙๐๐๐๐๘

ศรีสาคร

-ถนนจอมพลพัฒนาฟากทิศตะวันออกลงมาทางด้านทิศใต้ถึงแนวคลองสาธารณะ(ข้างโรงเรียนคอลอกาเว)ฝั่งทิศเหนือบรรจบแนวขนานจากถนนจอมพลพัฒนา 200 เมตรขึ้นฟากทางด้านทิศตะวันตกขึ้นทางเหนือถึงถนนสาครวิถี เข้าถนนมัสยิดอีบาดียะห์ฟากทิศตะวันตกตรงบรรจบแม่น้ำสายบุรีฝั่งทิศใต้

 

๑๐

ไอร์จิ

๙๖๙๐๐๐๑๐

ศรีสาคร

-ถนนจอมพลพัฒนา ฟากทิศตะวันออกลงมาทางทิศใต้ด้านทิศตะวันออกจรดแนวหลักเขตกับอบต.ศรีสาคร

-จากแนวขนานถนนจอมพลพัฒนา200 เมตร ฟากทิศตะวันออกขึ้นทางเหนือถึงถนนสาครวิถี เข้าถนนมัสยิดอีบาดียะห์ฟากทิศตะวันออกตรงบรรจบแม่น้ำสายบุรีฝั่งทิศใต้บรรจบแนวหลักเขต กับ อบต.ศรีสาคร

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook ทต.ศรีสาคร

เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลศรีสาคร

572976
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1539
2717
7498
527787
59220
27087
572976

Your IP: 172.70.92.159
2024-05-30 08:32