ภารกิจของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสาธารณสุขการอนามัยสิ่งแวดล้อม การป้องกันและรักษาโรค การส่งเสริมและฟื้นฟูสภาพร่างกายการวางแผนประสาน คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรป่าไม้ ดิน น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆรวมทั้งการจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและดำรงไว้ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีพของประชาชนและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายและแบ่งส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละงาน ดังนี้

     1.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
          1.1.1 งานแผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
                  1. วางแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาล
                  2. จัดทำแผน / โครงการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาล
                  3. งานประสานแผนการปฏิบัติงานของทุกงานในกองและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
                  4. งานจัดทำเอกสารข้อมูลด้านสาธารณสุขประกอบการส่งผลงานประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือประกอบการขอกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ 
                  5. งานศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและระบบสารสนเทศระบบข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
                  6. งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเผยแพร่วิชาการสาธารณสุขแก่หน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
                  7. งานประเมินผลงานด้านสาธารณสุขวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน รวบรวมจัดทำรายงานประจำปีของกองสาธารณสุขฯ
                  8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
          1.1.2 งานรักษาความสะอาด 
                  1. งานกวาดทำความสะอาดถนนและทางเดินเท้าในเขตเทศบาล
                  2. งานกวาดทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล
                  3. งานเก็บขนขยะในเขตเทศบาล
                  4.งานตัดหญ้าในเขตเทศบาล
                  5. งานเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ขยะพิเศษตามเทศบัญญัติเทศบาลฯ
                  6. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
          1.1.3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
                  1. งานควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะตาม พรบ.การสาธารณสุข
                  2. งานสุสานและฌาปนสถาน
                  3. งานสุขาภิบาลตลาดสด
                  4. งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                  5. งานสถานที่จำหน่าย - สะสมอาหาร /จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
                  6. งานสุขาภิบาลสถานประกอบการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                  7. งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                  8. งานสุขาภิบาลโรงเรียน
                  9. งานสุขาภิบาลร้านเสริมสวยและแต่งผม
                 10. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

     1.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
          1.2.1 งานศูนย์บริการสาธารณสุข 
                  1. งานป้องกันโรค  ส่งเสริมสุขภาพรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสภาพ
                  2. งานอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาล
                  3. งานผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
                  4. งานออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกสู่ชุมชน
                  5. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                  6. งานพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน
                  7.งานเวชระเบียนประชากรในเขตเทศบาล
                  8. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
       
     1.3 งานธุรการ 
          1. งานสารบรรณ
          2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่วัสดุอุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ 
          3. งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          4. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
          5. งานสาธารณกุศลของกองสาธารณสุขฯและหน่วยงานอื่น ๆที่ขอความร่วมมือ
          6. งานรักษาความสะอาดของสถานที่ทำงาน
          7. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาหรือผู้ทำคุณประโยชน์
          8. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
          9. งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
         10. งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้างพนักงานจ้างและการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
         11. งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ 
         12. งานสวัสดิการต่าง ๆ 
         13. งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
         14. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook ทต.ศรีสาคร

เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลศรีสาคร

492932
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
318
361
2392
465732
6263
22814
492932

Your IP: 162.158.106.46
2024-04-12 22:46