โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานเทศบาล

เทศบาลตำบลศรีสาครได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยตรงจากประชาชน เพื่อมาทำหน้าที่บริหารและตรวจสอบ การบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล โดยแยกเป็นฝ่ายบริหาร และ สมาชิกสภาเทศบาล ดังนี้

ฝ่ายบริหาร  (คณะผู้บริหารท้องถิ่น)

. นายอาหะมะรูซี   เจ๊ะคอ                 นายกเทศมนตรี

. นายอับดุลรอยะ  อาบูซาแล            รองนายกเทศมนตรี

๓. นายอนันต์  หะยีมะยี                     รองนายกเทศมนตรี

๔. นายวสันต์  วาเง๊าะ                       เลขานุการนายกเทศมนตรี

. นายอับดุลการิม  กูเตะ                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

ฝ่ายนิติบัญญัติ 

นายแวอะแซ  ตาเละ                       ประธานสภาเทศบาล

นายอาซีซี  หะยีมะยี                       รองประธานสภาเทศบาล

นายมาหะมะเพารี  วาจิ                     สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑

นายอับดุลมูฮัยนิน  มะสีละ                 สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑                          

นายมาโซ  อาแว                           สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑                          

นายสานูซี  ยีมะยี                          สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑                          

.  นางสาวมาเรียม  โละดิง                   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๑                          

นายอารอฟัต  มูหนะ                      สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒

นายตัรมีซี  โต๊ะแอ                        สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒

๑๐นายอาดือนัน  เจ๊ะดอ                    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒                          

๑๑. นายฮัมดีย์  โต๊ะนากายอ                   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒

๑๒นายมูฮัมหมัดตะฮ์มิด  อาบูซาแล          สมาชิกสภาเทศบาล  เขต ๒

 

เทศบาลตำบลศรีสาคร ได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ ดังนี้

๑)  หน่วยงานตรวจสอบภายใน

     ๑.๑  งานตรวจสอบภายใน

) สำนักปลัดเทศบาล

     ๒.๑  งานธุรการ         .  งานทะเบียนราษฎร       .๓  งานการเจ้าหน้าที่

     ๒.  งานนิติกร         .๕  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

     ๒.๖  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓) กองคลัง

     ๓.๑ งานการเงินและบัญชี        .  งานพัสดุและทรัพย์สิน

     ๓.๓ งานผลประโยชน์

๔) กองช่าง

    .๑ งานวิศวกรรม     .๒  งานสาธารณูปโภค

๕) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    ๕.๑ งานรักษาความสะอาด 

    ๕.๒ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

๖) กองการศึกษา         

    .๑ งานบริหารการศึกษา    

    .๒ งานพัฒนาชุมชน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

Facebook ทต.ศรีสาคร

เฟสบุ๊คเทศบาลตำบลศรีสาคร

607554
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
1551
2908
577889
28259
65539
607554

Your IP: 162.158.162.2
2024-06-25 00:24